Vad menas med frikyrka?

Ordet frikyrka lever kvar sedan före år 2000 när vi hade statskyrka som var knuten till staten och som hade viss myndighetsutövning. Begreppet lever kvar hos de kyrkor som växte fram under väckelserörelsen i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och som ville vara fria från staten.