Här finns svar på vanliga frågor och information för dig som är intresserad av kyrkor i allmänhet och Jokkmokks frikyrka i synnerhet.

Frågor och svar

Ordet frikyrka lever kvar sedan före år 2000 när vi hade statskyrka som var knuten till staten och som hade viss myndighetsutövning. Begreppet lever kvar hos de kyrkor som växte fram under väckelserörelsen i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och som ville vara fria från staten.
Jokkmokks frikyrka är juridiskt sett en förening med stadgar, styrelse, ordförande och revisorer som väljs för ett år i taget. Styrelsen förbereder frågor och förslag men det är församlingen som beslutar i frågor som rör ekonomi, fastighet och verksamhet.
Både och. Salem har sedan länge varit namnet på byggnaden och församlingens namn är Jokkmokks frikyrkoförsamling. Så vad du än väljer blir det rätt!
Ja, vi firar gudstjänst tillsammans med Svenska kyrkan några gånger om året. Vi har också gudstjänstgemenskap och predikoutbyte med andra frikyrkor i vår region. 
Vår verksamhet finansieras nästan helt med frivilliga gåvor. Drift och underhåll av vår kyrka är en stor utgiftspost, och vi betalar arvode och resor till gästande predikanter. Vi stöder evangelisations- och missionarbete på olika platser, kristen medieproduktion på arabiska, sjukhuskyrkan i...

Kontakt

Jokkmokks Frikyrka - Salem Klippgatan 8, 962 32 Jokkmokk jokkmokksfrikyrka@gmail.com